แขก 12 ทานไดเดนทางกบทวรอนแสนโรมนตก

2020-10-03

ในวนท 26 กนยายน ไดมการเรมทวรเดทตงกบเผาเหมยว ณ จดชมวว ทหมบาน โบราณพนหลงในเมองซเจยง ปน แขก 12 ทานไดมาจากทวประเทศและไดดมดาไป กบ 3 วนอนแสนโรมนตก

图片1.png

图片4.png

ในกนกรรมน ผมาเยอนไดสมผสประสบการณทหลากหลายไดแก การชมพธกรรมพนเมองทยงใหญ เรยนรการเยบปกถกรอยแบบพนเมอง ไดทาเคกจากขาวเหนยว และ ไดรวมขบวนในชดพนเมองทสวยงาม ระหวางนน ตางกไดสมผสประสบการณการจบ การหาค และการแตงงานในแบบพนเมองของเผาเหมยวทไมไดผานการเปลยนแปลง ตามกาลเวลา และยงไดสมผสความรกแบบชาวเหมยวอยางเตมท

图片5.png

ทวรเดทตงน รจกกนในชอ ยฟางซงเปนกจกรรมประจาปทใหญโตของเมองซ เจยง และยงเปนหนงในกจกรรมทองเทยวเชงวฒนธรรมทนาจดจาทสดของเมองซ เจยง คาวาหยฟางนนเปนคาพนเมองจากเผาเหมยว ซงเมอกอนถกเรยกวา หยา มาลางซงแปลวา ความรกและการเลอกคครอง โดยปกตแลว ผคนในเผาเหมยวจะสง เสรมใหหนมสาวทยงโสดอยนนออกไปหาครกเมอหมดฤดการเกษตร จากนนหนม สาวเหลานกทาการรองลาตดและเลนการละเลนตาง ๆ แลกเปลยนความคด และเลอก สงของทตนรกและหวง

图片3.png

图片2.png

เมอเรว ๆ น เมองซเจยงไดยนหยดทจะยดมนในแนวคดการทองเทยวเชงวฒนธรรม และการเผยแพรวฒนธรรมดวยการทองเทยว รวมทงบรณาการการทองเทยวเขากบ วฒนธรรม ดวยวสยทศนทกระตนการรจกเมองซเจยงทงภายในประเทศและตาง ประเทศ


คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

MERRILL เริ่มต้นการปฏิวัติไปสู่โลกาภิวัฒน์ ด้วยเครื่องมืออันทรงพลังสองอย่าง MLEX และ ML

02-14

ศูนย์ส่งเสริมประเทศไทยร่วมจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว

01-31

ทัวร์สื่อมวลชนนานาชาติจีน-อาเซียน (China-ASEAN Media Tour) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย

01-19

ทัวร์สื่อนานาชาติจีน-อาเซียนปี พ.ศ. 2566 เริ่มต้นในประเทศอินโดนีเซีย

01-19

ทัวร์สื่อมวลชนนานาชาติจีน-อาเซียน (China-ASEAN International Media Tour) เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (NTU) ที่สิงคโปร์

01-19

Life-Space, Specializing in Probiotic Strains Expands Across All Channels in Southeast Asia's Probiotic Market

01-10

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์จีน-รัสเซียที่โรงเรียนประถมศึกษาเต๋อโจวประสบความสำเร็จ

12-22

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย: ประสบการณ์เชิงโต้ตอบระหว่างโรงเรียนโป๋ซิงหมายเลข 4 เขตซิงฟู่กับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีแห่งประเทศไทย

12-19

The Official Opening of 2023 InteRail Online Expo in Zhuzhou, Hunan Province

12-07

 Enshrienment of 152 Waki Relic Pagodas & Kathina Ceremony at Dawei Temple, Myanmar

12-05

©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 โพสต์ตอนเช้าไทย      ติดต่อเรา   SiteMap